Privacy policy

Chcemy, aby każdy, kto korzysta z naszej witryny miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności.

Dlatego przedstawiamy Państwu naszą Politykę prywatności i zaufania.

 1. Wprowadzenie
  Data ustalenia tekstu: 28.02.2020
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest MOBI HOUSE Sp. z o.o. wykonującego działalność gospodarczą pod adresem ul. Białachowska 1a, 83-210 Zblewo, NIP: 5892040849, REGON: 369708931
  Telefon: 511 198 010
  Adres e-mail: kontakt@mobihouse.pl
 3. Gromadzenie danych w witrynie
  Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:
  1. ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
  2. stosowanie wytycznych ASME w odniesieniu do treści i sekcji reklamowych,
  3. ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
  4. prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. zawieranie umów oraz realizacja zobowiązań umownych, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  5. marketing bezpośredni własnych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   Informacje osobiste lub firmowe o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w witrynie www.mobihouse.pl wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemny zgromadzonych przez nas danych osobowych.
   Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:
   1. jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny www.mobihouse.pl,
   2. po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, gdy wydawca przekaże pieczę nad tą witryną innemu podmiotowi, np. firmie hostingowej, pod warunkiem, że zaakceptuje ona w pełni naszą Politykę prywatności.
 5. Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z właścicielem witryny www.mobihouse.pl i poinformować go o swej decyzji.
  Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Używanie "cookies" (ciasteczek)
  Z witryny www.mobihouse.pl wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane "cookies" ("ciasteczka"). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych.
  Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.
  Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi coockies. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do większości opcji witryny www.mobihouse.pl.
 7. Reklama - stosowanie się do wytycznych ASME
  W witrynie www.mobihouse.pl mogą być zamieszczane materiały reklamowe, zarówno własne, jak i innych firm czy instytucji.
  Kierujemy się wytycznymi ASME. Treści redakcyjne w jasny sposób oddzielamy od reklamowych - za pomocą słów, oprawy graficznej, odpowiedniego umieszczenia na stronie lub innej, efektywnej metody ich odseparowania.
  W przypadku specjalnych sekcji reklamowych ("advertorials") lub we wszelkich innych sytuacjach, w których zachodzi groźba, iż reklama, w tym także "advertoriale", mogą zostać pomylone z treściami redakcyjnymi, sekcje te mają umieszczone na górze każdej strony lub na początku zrębu głównego każdego materiału informacje "reklama (nazwa firmy)" o co najmniej tej samej wielkości i wadze co normalny tytuł główny treści redakcyjnych.
  W materiałach redakcyjnych nie umieszczamy odsyłaczy do sekcji i innych stron reklamowych.
 8. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą
  Nie przesyłamy użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. "nieoczekiwanych wiadomości". Jedynymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w witrynie są: potwierdzenia złożonych zamówień lub zapytań ofertowych oraz informacje związane z procesem ich realizacji.
 9. Zastrzeżenia - BEZ GWARANCJI!
  Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w tej naszej Polityce prywatności i zaufania, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.
 10. Prawa autorskie.
  Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością Mobi House i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MOBI HOUSE Sp. z o.o. , są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej podmiotu MOBI HOUSE Sp. z o.o..
 11. Zmiany w Polityce prywatności i zaufania. Informacja kontaktowa
  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.
  Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności i Zaufania.
  Zarówno nas - wydawcę witryny, jak i każdego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w naszej Polityce prywatności. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.